Intuice

Pojem intuice pochází z latiny: in-tueor, in-tuitum = doslova vhled, náhled.                                                        

VHLED je něco jako náhlé pochopení situace a věcí kolem, rychlé rozhodnutí, které nebylo dosaženo skrze naše vědomé uvažování a logiku. Intuice nám jednoduše vnukne pocit, že je nám věc jasná a nabudeme jistoty, že právě toto rozhodnutí je správně. Jde o schopnost našeho podvědomí varovat nás a nasměrovat, aniž bychom plně rozuměli všem detailům daného problému. Podvědomí totiž dokáže skrze poznávací procesy a zkušenosti z minula mnohem rychleji vyhodnotit naši situaci. Jednáme instinktivně. Jsou to procesy, které nestačíme postřehnout naším vědomím, uvažováním a přicházejí k nám v podobě intuice.                                                                                                                          C. G. Jung: "Intuice disponuje zkušenostmi, které jsou v našem podvědomí uloženy ve formě archetypů jako dědictví po předcích."                                                                                                                      Jung viděl intuici jako genetickou paměť.

Jak intuice funguje, a co proto můžeme udělat:                                                                                  Intuici si jako první musíme připustit a uznat, že poznání lze nabývat i jinak než vědomým logickým rozborem. Jsme-li připraveni překonat strach, který je vypěstovaný ze ztráty jakési vědomé kontroly vývoje - tedy z pocitu mít kontrolu nad tím, co a jakým způsobem dělat;    velmi často "proč" to dělat (rozumem vedené a dopředu analyzované a plánované události). Potřeba mít situace, věci a vývoj pod "vlastní" kontrolou nás ponechává a nutí setrvávat v racionální rovině a je absolutním zastavením schopnosti přijmout intuitivní rozhodnutí. Intuice funguje jen tehdy, pokud začneme být ochotni nelpět na vlastních rozumných předpokladech, zkušenostech a zaběhaných mentálních postupech. Když jsme ochotni si připustit, že leccos je možné i jinak, než jsme si doposud mysleli.                                                                                          Třetí oko je energie v oblasti mezi čelem a mozkem. Vlastnostmi třetího oka je "vnímání", "vědění" a také "ovládání". Tělesný (hmotný) zrak je nástroj, kterým vnímáme (vidíme) hmotné (hmatatelné) věci. Třetí oko poskytuje schopnosti intuitivně poznávat "věci"; v běžném životě se tomu říká například "předtuchy" nebo něco jakože "víme", "vidíme", "slyšíme" atp., a nelze to doložit ničím konkrétním - nelze rozumově to vysvětlit. Díky své souvislosti s vyššími funkcemi vědomí je čakra (oblast) třetího oka psychickým nástrojem, který nám sděluje a připomíná, že vše, co vnímáme smysly tělesnými, započíná jako vnitřní vize nebo vhled. Že existují vnitřní smysly stejně jako ty vnější. Intuice je jako světlo přicházející do mozku, které doprovází vnitřní obraz nebo jiný vnitřní vjem (zvuk, vůně, pocit), a jsou jasně zřetelné a k poznání ve chvílích "osvícení", kdy nadšeně voláme: "Jo, už jsem na to přišel! To je přesně ono! No, jasně!"

Jak posilovat svoji intuici:                                                                                                               Intuice se kterou cvičíme, spolupracujeme, posilujeme ji dává velikou výhodu před lidmi, kteří se jí vyhýbají. Spontánní intuice může do vědomí jedince pronikat bez vůle a kontroly, přesto dynamicky, když nepřemýšlíme (nerozvíjíme myšlenku rozumem), ale jsme soustředěni na to, co se děje zrovna teď a tady (například "jen" pozorujeme vrabce). Tento stav nám dovoluje pozorovat svou prvotní pravou myšlenku takovou jaká je (první myšlenka je ta pravá; to nám často velmi rychle unikne a zapomínáme na ni zcela obaleni dalšími navazujícími "podmyšlenkami a smyšlenkami") bez ovlivnění našeho rozumu ji jen pozorujeme, dokážeme ji pozorovat jak se sama rozvíjí - jako růžové poupě v přírodě, jakoby ani nebyla naše. Jsme jen pozornými a naslouchajícími diváky. Z počátku je vhodné "zdokonalit" svou nejdůležitější schopnost - umění napojit se na svůj niterný klid. Meditace - rozjímání vede k vnitřní vyrovnanosti a klidu, ale určitě to není pouhé rozplynutí se v blaženosti. Meditace je je spíše mocný nástroj, který napomáhá soustředit se pouze na své fyzické tělo. Důležité je, že napojuje přímo na vesmírnou energii - pranu, na životní sílu, pronikající všemi věcmi. Tato hladina vědomí je potřebná k naplnění svých ambicí (parapsychických), ale i jinak vylepšuje život. Meditace zvýrazňuje a soustřeďuje vaši mentální aktivit, udržuje v pohotovosti vaši vnímavost ve všech směrech (vztahy, práce...), posiluje sebepoznání a kreativitu. Většina cvičení na rozvoj psychiky se rodí požadavkem dostat se do naprosto uvolněného stavu, a tím meditace je. Po seznámení s ní držíte v ruce klíč, kterým se odemknete do světa nových zážitků. Meditace mohou změnit váš život takový jak ho znáte.

PRANA:                                                                                                                                       Dýchejte se světlem: Pravidelné cvičení je klíčem k celkovému uvolnění.

1. Najděte si tiché místo, kde se cítíte uvolnění a kde nebudete rušeni, vypněte mobil, pohodlně se posadte nebo lehněte na záda, ruce volně podél těla. Odložte všední svět se všemi starostmi, myšlenkami a buďte jen sami se sebou (podobně jako třeba ve vaně s horkou vodou nebo sauně). Zaměřte svou uvolněnou pozornost na vlastní dech (k ničemu se nenuťte, někdy je třeba cvičit zpočátku jen naslouchání vlastnímu dechu a srdce). Zavřete oči a naslouchejte svému dechu. Jak se plíce a břicho naplňuje vzduchem a volně ve výdechu se vzduch vrací ven stejnou, jen opačnou cestou. Celá vaše bytost se zvolna sjednocuje tímto dechem. Jste svým dechem. Tento klid při každém výdechu rozšiřujte do celého těla a mysli. Můžete si představit své dýchání jako vlnky na jezeře. Vlnky se pomalu rozšiřují, rozbíhají do stále větších kruhů. Jste ve středu (uprostřed) těchto vln. Můžete si třeba představit světelné klidné a vlny naplněné mírem, které se s každým vaším výdechem rozšiřují do prostoru. Udržujte své soustředění na dech a dýchání a nenechejte mysl, aby odlétala k fantazijním myšlenkám. Dýchejte ještě chvíli, a pak se soustřeďte na jedinou myšlenku, že vše živé dýchá. Promluvte v duchu k sobě: "Všichni dýcháme." Nyní se zcela otevřete vesmírným silám světla. Vychutnávejte si tento pocit, nechejte ho, ať zaplaví celé vaše tělo a mysl, aby prosvítil a hřál ve vás. Prociťujte svěžest a čerstvost v celé své bytosti. Nechte znít harmonickou melodii vesmírného světla uvnitř vás. Stáváte se součástí vesmírného dechu - světla. Až prožijete tento stav, začněte se pozvolna vracet do svého těla a svého vědomí. Pozvolna otevřete oči, třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a vraťte se do přítomnosti.

2. Další cvičení, jak se dá na Pranu napojit:                                                                               Pracujte s tímto nácvikem až po zvládnutí prvního cvičení. Nepředbíhejte, cvičte poctivě, krok za krokem: Lehněte si na záda, ruce podél těla, v absolutně nerušeném prostředí. Buďte zcela v klidu, bez možného vyrušení, bez doprovodné hudby nebo tónů. Ideálně bez oblečení nebo jen v něčem velmi pohodlném bez jakéhokoliv tlaku (raději přes sebe hoďte deku a buďte pod ní nazí). Uvolněte se, pozornost zaměřte na svůj dech, tak jako v minulém cvičení. Pranu vdechujeme tak, že začneme pomalu zhluboka vdechovat se zavřenýma očima obyčejný vzduch do plic. Představíme si, jak se tento dech hromadí ve slunečním pletivu a pomalu počítáme: 25 - 35 - 45 - 55 atd. Takto upravujeme - prodlužujeme dech. Nadechneme, počítáme, vydechneme. Nadechnout, počítat a vydechnout a to se opakuje tři týdny, dvakrát denně, ráno i večer, vždy nejméně ¼ hodiny, až se naučíme udržovat dech dlouhý. Nádech, zádrž a výdech musí být vždy stejně dlouhý! Tento dlouhý dech vede Pranu ze slunečního pletiva cestou míchy do malého i velkého mozku a do všech nervových center. Cvičit pravidelně 2x denně, ¼ hodiny, ráno a večer (nebo podle vašich možností, ale vždy 2x denně). Vdechuje se zásadně nosem, dech zadržujeme tím, že ho "stlačíme" dolů - tzv. břišní dech, a pak ústy vydechujeme. Začínáme na tři doby, tj. na 3 vteřiny nádech, na 3 vteřiny zádrž a na další 3 vteřiny výdech. Nikdy nesmí nastat tlak na plicích, neboť by se mohla způsobit rozedma plic. Pak podle možností (ideálně po jednom týdnu) zvýšíme na 4 vteřiny - ale vždy nenásilně. Všechny tři fáze dechu musí být vždy stejně dlouhé a prodlužování dechu opatrně navyšovat. Jde hlavně o rytmus dechu. Když se naučíme dechu, přistoupíme ke koncentraci. Ponoříme se do svého nitra - do duchovního srdce, které se nalézá uprostřed prsou a představíme si tam světlý bod. Na tento světlý bod se soustřeďujeme celé tři týdny, 2x denně, ¼ hodiny, ráno a večer.

Důležité upozornění: tato práce a všechny ostatní se nesmí dělat, když je v okolí nebo v místě bouřka, dále se musí hned přestat s cvičením, jakmile by bylo vědomí vtahováno do tmy - nesmí se zatemnit vědomí. Pokud se to děje, práci přerušíme, musíme se otevřít oči a vědomě pravidelně dýchat a po malé chvíli práci s dechem a s Boží pomocí dokončit. Pokud se cítíme nemocni nebo vyčerpáni tělesně, po uzdravení se pokračuje.

Posilování intuice: Pokud je vaše mysl přeplněna překotnými myšlenkami, mnoha záměry, plány, cíly a dalších záležitostí, pak vaše vědomí nemůže mít prostor pro uvědomování si jemných signálů vaší intuice. K tomu abyste byli schopni zachytit signály intuice, je třeba naučit se tento stav - neutuchající monolog či dialog přehlušující jemné tóny intuice - zastavit a setrvat na nějakou chvíli v "tady a teď". Učte se vnímat podněty přicházející z jednotlivých smyslů: tělesné pocity, stavy mysli i obsahy, obrazy, vnitřní slyšení, které se v mysli vytváří, když se na chvíli vzdáte své vědomé kontroly (nebo kontroly nad svým vědomím) a stanete se pozorným pozorovatelem sebe sama. Místo toho, abyste svá prozatím "zvláštní" vnuknutí o lidech nebo o událostech, která mohou odporovat vaší logice, odsunuli nebo dokonce smetli ze stolu jako nemožné a nereálné, naopak jim začněte věnovat pozornost a zapište si je do speciálního deníku, který bude pro tyto "vize" nebo předtuchy atp. Jestliže vás někdy náhle popadne pocit ohrožení, nebezpečí, nikdy ho neignorujte - věřte své intuici. I tyto pocity a tuchy si zapisujte. Budete možná velmi překvapeni, co se stalo někde tam, kudy by jste se zrovna například procházeli nebo jeli autem, kdyby vás varovný signál nezastavil. Naučte se slyšet a poznat svůj vlastní "vnitřní hlas". Když se třeba uslyšíte jak říkáte, že něco je nesmysl, nebo vás něco trápí a vy si to nedokážete vysvětlit - nemáte k trápení důvod, tehdy je čas, abyste poslouchali svůj hlas vaší intuice. Pokud se ukáže, a ten čas přijde, že vaše (i kdyby jen jeden!) zvláštní pocity, předtuchy či předpovědi byly správné, vychutnejte si ten pocit a zaznamenejte do deníku pro tyto věci založeném. Pohrajte si se svou intuicí; vymýšlejte různé neškodné hry - například si dopředu představte, kdo co řekne nebo co si oblékne, jaký bude mít účes nebo svačinu... Posílování intuice neznamená, že úplně odstraníte rozumovou složku ze svého rozhodování, a že se zcela začnete řídit intuicí. Rovnováha všude a všem je to pravé. Úspěch přináší vyrovnané používání obou složek naší mysli. To, co rozhoduje o úspěchu, tedy správném využívání intuice, je naše schopnost signály intuice zaznamenávat a následně je také "dešifrovat" - pochopit je a porozumět jim. Obojí učením sílí.

TEST:  Jak jste na tom se šestým smyslem:

1. Pocítili jste někdy okamžitě, že místo nebo budova či místnost je "šťastné" nebo "ohrožující" místo?

2. "Víte" jakoby dopředu, že někomu, kho jste zrovna poznali, můžete nebo nemůžete důvěřovat?

3. Když zazvoní telefon, tušíte dopředu, kdo vám volá?

4. Umíte "slyšet" nebo "vidět" něčí myšlenky a vyjádřit je slovně?

5. Měli jste někdy fyzický pocit, že se vám během noci něco vyjevilo?

6. Hovoříte-li s člověkem, kterého jste nikdy předtím nepotkali, míváte někdy nepřekonatelný pocit, že se mu stane něco příjemného nebo nepříjemného?

7. Dozvěděli jste se později, že ten člověk měl velké štěstí nebo naopak třeba nehodu nebo že onemocněl?

8. Když zavřete oči, vidíte někdy oči nebo lidské tváře? Zježí se vám někdy vlasy na šíji tak, že zpozorníte?

9. Udělali jste někdy rozhodnutí v rozporu s radami přátel a rodiny jen proto, že jste cítili, že jednáte správně?

10. Jste člověk, který zažívá neobvyklý počet náhodných shod okolností?

Teď si spočítejte na kolik otázek jste odpověděli kladně:              

1 až 2 kladné odpovědi:

I když jste zaškrtli jen jednu nebo dvě otázky, máte přístup ke svým zdrojům intuice - a ty se mohou dále rozvinout.

3 až 5 kladných odpovědí: Vaše intuice je docela aktivní, ale máte prostor na zlepšení. Naučte se sebedůvěře a nechte se vést svým instinktem.

7 až 9 kladných odpovědí: Už jste dobře naladěni na svůj vnitřní zdroj moudrosti - a potřebujete jen praxi, abyste svou intuici uměli správněji využívat.

10 kladných odpovědí: Vaše intuitivní schopnosti jsou silně rozvinuty a s důvěrou se spoléháte na svůj vrozený úsudek.

                                                      ******

Třetí oko, sídlo intuice cvičení:                                                                                               Starověké egyptské hieroglyfy často zobrazují znak oka, znak boha Ra, boha slunce, neviditelné centrum psychického vnímání, umístěné v hlavě za epifýzou. Vidění třetím okem - magické umění, které ovládali kněží, kněžky a proroci. Je to nesmírně mocný nástroj - podává kompletní obraz života, jako byste se z letadla dívali na dění na zemi. Umění zaměřit svou psychiku na pozorovatelné fenomény vám umožní spatřit to, co ostatní vidět nemohou nebo vidět nechtějí.

Cvičení:

Uveďte se do naprosto uvolněného stavu a držte ruce před svýma očima. Vztyčte oba ukazováky asi 15 cm od sebe. Soustřeďte se na prostor mezi prsty a nějakou chvíli prostor mezi prsty pozorně sledujte. Pak prsty pomalu přibližujte k sobě, až se spojí v jeden. Přitom si uvědomujte, jak váš pohled sleduje pozici tohoto obrazu. Obraz bude posunut trochu doleva nebo doprava, podle toho, kterému prstu věnujete větší pozornost. Několikrát to opakujte, dokud si třetí prst nepředstavíte bez pomoci druhých dvou. Pozice třetího prstu je to místo, kam byste se měli dívat, když čtete auru nebo provádíte psychický "sken". Dívejte se uvolněným, napolo soustředěným pohledem, malinko zaměřeným nad prsty.

Podobná cvičení můžete zkoušet s různými jinými věcmi, také s rostlinami a zvířaty - pokud budou ochotné chvíli sedět v klidu.

Vytváření náhodných obrazců z vody:

Vylijte trochu vody na hladkou a nepropustnou plochu. Chvíli vylitou vodu pozorujte. Pak s ní začněte nezávazně a bezcílně hrát. Rýsujte prstem nic neznamenající obrazce. Provádějte toto cvičení minimálně deset minut v průběhu jednoho týdne. Nečekejte od cvičení praktické výsledky, protože má pouze probouzet intuici.

Náhodný příběh:

Náhodně otevřte noviny. Vyberte si jeden z titulků. Na motivy titulku napište příběh. Délka zhruba 30-50 vět. Neklaďte fantazii žádné omezení. K příběhu se vraťte znovu po dvou dnech a zkuste v něm najít zprávu či poselství pro současnou situaci.

Cvičení svobodného tance:

Uvolněte se a zavřete oči. Vybavujte si nějakou písničku, kterou jste v životě slyšeli. V duchu si ji začněte prozpěvovat. Ponenáhlu nechte určitou část svého těla - nohy, břicho, ruce, hlavu, ale pouze jednu z nich, tančit na některou z melodií. Tančete spontánně. Nechte tělo, ať si samo najde vyjádření písně. Po pěti minutách přestaňte v duchu zpívat a naslouchejte zvukům kolem sebe. Složte z těchto zvuků nějakou melodii a tancujte celým tělem. Snažte se na nic nemyslet. Vnímejte rytmus a melodii okolního světa. Nechte tuto symfonii prostupovat vaším tělem a tělo nechte volně reagovat na melodii pohybem. Pokud to prostředí umožňuje, tancujte se zavřenýma očima. Během tancování se mohou objevit samovolné představy. Nechte je volně plynout. Po skončení tance si zapište hlavní myšlenku těchto představ.