Úvodem...

     "Pokud přijmu to nejnižší ve mně, ponořím semeno do země pekla. Semínko je neviditelně malé, ale vyrůstá z něj strom života a spojuje Dolní s Horním. Na obou koncích je oheň a žhnoucí uhlíky. Nahoře je ohnivé a dole je ohnivé. Mezi nesnesitelnými požáry roste náš život. Visíme mezi těmito dvěma póly. V nezměrně děsivém pohybu se natažené zavěšení vrtí nahoru a dolů. Bojíme se tak svého nejnižšího, protože to, co člověk nevlastní, je navždy spojeno s chaosem a účastní se jeho tajemného odlivu a přílivu. Nakolik přijímám to nejnižší ve mně – rudé zářící slunce hlubin, tak horní zářící slunce také vychází. Tak ten, kdo usiluje o nejvyšší, nalézá to nejhlubší." 

Carl G. Jung Člověk by se měl více obeznámit s tím, jak sny fungují. Je dobré mít určitou představu o principech moderního výkladu a porozumět takovým základním kategoriím jako jsou ARCHETYPY, KONFLIKT, EMOCE, MYSL, SLOVNÍ HŘÍČKY atd. Jak si budete postupně osvojovat způsob jakým snová mysl formuje představy, pozorovat a vnímat souvislosti mezi představou a tím, co představují, všímat si druhu podobnosti a druhu užitých asociací, měli byste začít rozeznávat dosahy i těch nejosobnějších a nejjedinečnějších představ.

V prvé řadě věnovat pozornost tomu, co se konkrétně ve snu objevilo, přestože objekt ve snu může mít jiný, naprosto odlišný význam. 

Cokoli na světě může být použito k vyjádření pocitů a myšlenek, které vychází z hlubin lidské mysli - a člověk, který představu vytvořil, tak může i odhalit, jak tento proces obrátit.
Často je to otázka toho jak vybrat hlavní charakteristiky představy - například: že tučňák je pták, není poživatelný a nelétá - a poté poznat jakým způsobem by se to mohlo vztahovat na jedincův život.

Mnohé z představ mají více než jeden výklad, protože zatímco pro jednoho člověka za určitých okolností znamenají jednu věc, pro někoho jiného v jiné situaci znamenají něco naprosto odlišného. Zjišťování, který význam je použitelný, by mělo být otázkou rozpoznání, citu - intuice, co se nejvíce blíží významu. Zde je velmi důležité umění spolupráce s předtuchou - intuicí.
Někdy to není více než jeden záchytný bod, který spojuje každodenní myšlenkové procesy s procesy snění. 

Pomocí této "drobné" stopy můžeme přejít most do nevědomí a nově porozumět jeho obsahu, což je i cílem výkladu. 

V jednotlivých snech mohou pro toho, komu se sen zdál, mít představy přímé a zřejmé asociace. Tyto musí být prozkoumány předně a neměly by být opomenuty, i když sen může mít i jiný symbolický význam.


Záznam snů

Lidé, kteří mají potíže s pamatováním si svých snů, by se měli pokusit neprobouzet se příliš prudce, a měli by na pár okamžiků zůstat pasivně a uvolněně ležet. Někdy snaha zapamatovat si první myšlenku, která vás při probuzení napadla, může nejen přivolat sen zpátky, ale může - a většinou se týká - skrytého významu tohoto snu. Stejným způsobem vám může váš sen připomenout nějaká příhoda a vztah mezi příhodou a snem může pomoci nebo být nápomocný sen osvětlit.
Sny zaznamenávejte - i kdyby vás uváděly do rozpaků - bez dodatků, přepisů a změn v dojmu,  že by to mohlo napomoci utvořit tento sen navenek souvislejším; nikdy nezasahujte do jeho děje; sen zaznamenejte přesně tak jak se zdál - bez příkras a utajování - to ať vždy zůstane podstatným, ústředním a nedotknutelným faktorem v umění výkladu snů. 

Čím jasněji je sen vtisknut do paměti - ideálně jeho zapsáním v plném znění - tak i možnou kresbou některé části.

Výklad snů nikdy nenahrazuje sen - přispívá k jasnosti a živosti představ. Nejhorší ze všeho by bylo dosadit snu nějaký svévolný výklad (říká se tomu "střílet od pasu"); nezkoušejte ho vsadit do nějakého nepřesvědčivého rámce rozumného mínění. 

Nehledejte významy věcí a dějů ve snech pomocí pověr.

Myšlenky a vzpomínky, které spontánně vystupují vždy u snové představy

Jen člověk, kterému se sen zdál, si může být jist, zda jeho sen byl správně vyložen nebo ne.
Vše, co někdo jiný - i ten nejzkušenější analytik může udělat - je pomoci zjistit smysl snu přímo z nevědomí člověka, jemuž se sen zdál. 

Jak ale každý analytik ví, jeho účast vnáší svou vlastní osobu a předsudky současně s těmi, které jsou vlastní člověku, jehož sny analyzuje. Naštěstí, jestliže zde není žádná duševní překážka nebo neochota analytika přijímat sám sebe takový jaký je, pak vše, co člověk potřebuje k úspěšnému výkladu svých snů, jsou dostatečné informace o tom, jak sny pracují. 

A právě k tomu má sloužit tato vzdělávací kniha.

Velmi důležitou zásadou, kterou musíme mít na paměti je, že člověk svůj sen vytvořil částí své mysli a přesto, že po probuzení k němu nemá žádný přístup, vzadu ve své mysli již ví, co jeho sen znamená. Sen může připomenout nějaká naprosto triviální záležitost.
V hypnóze mohou lidé své sny vyložit bez obtíží - posléze však odmítnou uvěřit, že tyto představy mají vůbec smysl. Člověk, kterému se sen zdál, proto může být velmi nápomocen při určování pravého výkladu svého snu, ale jen do té míry, nakolik je zvyklý být sám k sobě upřímný.

Mnohé z představ ve snech nemůžete nalézt v sebeobsáhlejším lexikonu, jelikož jsou tvořeny vaší osobní zkušeností, a jsou proto unikátní.

Abychom mohli vypátrat smysl takovýchto představ, je důležité poznamenat si vše, co nás ve spojení s příhodami, lidmi, prostředím atd. ze snu, napadne. 

Spánek zbavuje mysl obvyklého sevření společností a vlastních mezí svědomí.


Teprve poté má cenu soustředit se na představy a zkusit rozeznat jejich významy. Zvláštní zřetel klademe na to, ke kterému aspektu našeho života se mohou představy vztahovat - zda k sexuální - plodné - životadárné oblasti, vnějšímu či vnitřnímu světu. 

Naše sny téměř vždy souvisí s osobními záležitostmi a my je známe natolik dobře, abychom rozeznali dělící čáru mezi snem, svou současnou situací a nějakým závažným zážitkem z minula. Rovněž možná stojí za to postupně se pokusit o ztotožnění s každou ze snových představ: představit si, že jste pták, nebo postava kamaráda ze snu, či se na chvíli stát bazénem nebo stromem atp. 

Jelikož sen je produktem, rozšířením lidské mysli, může tato metoda pomoci při odhalování významu snu. A nejen to...

Důležité je nezapomínat, že sny se vyskytují ve formě představ. Užívají vizuálního jazyka, který se může zdát nepřesný (opak je pravdou), sen je úžasně živý, a tím mohou snícího zmást. 

Je to nejstarší jazyk na světě, jediný univerzální jazyk, jaký kdy lidé vyvinuli, a jediný, ve kterém představa stromu neprezentuje jen strom sám, ale i všechno, co je s ním v lidské mysli spojené.
Zvláště, je-li sen dlouhý a složitý, může nám pomoci výběr významných momentů, ze kterých tak dostaneme povšechný dojem o snícím. 

Užitečné je vyhledat smysly snu (vnímání; smysly), což Jung považoval za nejdůležitější prvek výkladu. A já s ním naprosto souhlasím.

Série snů

Jeden sen často osvětluje druhý. Proto může být dosaženo mnohem víc uspokojivějších výsledků díky vyložení celé skupiny snů, než brát v úvahu každý zvlášť.


Nikdy dříve nebylo do jedné knihy sepsáno tolik představ a symbolů jako v téhle, kterou představuji. Všechny jsou převzaty ze skutečných snů a byl k nim nalezen přesvědčivý a platný výklad. Postavíme-li tuto spoustu osamocených výkladů vedle sebe, struktura snových myšlenek (způsob fungování snů v praxi) vyjde najevo mnohem zřetelněji.

Faktem zůstává, že snových představ je tak mnoho a jsou tak rozmanité, jak rozmanitý je celý vesmír, a žádný seznam snových symbolů, jakkoli obsažný, by je nemohl vyjmenovat všechny, se všemi jeho obměnami a kombinacemi. Stejně tak je pravdou, že pokud jedinec studuje obecný typ svých snů, začnou se projevovat zvláštnosti každého snu.

Někdy to není více než jeden záchytný bod, který spojuje každodenní myšlenkové procesy s procesy snění. Pomocí této stopy můžeme přejít most do nevědomí a nově porozumět jeho obsahu, což je i cílem výkladu. Jindy může být celý sen "typický" a výklad, který měl v minulosti mnohokrát význam, je i nyní použitelný. Stále je však riskantní nahradit sen tímto výkladem. Pokud to uděláte, nedostanete se nikam. Uváznete ve stejné strnulé a omezené oblasti ovládané racionálními pojmy namísto toho, abyste se svým vlastním svěžím obrazovým jazykem vstoupili do nové říše.

Úvod z připravované knihy O snech (název knihy se může změnit)

Za pozornost děkuje autorka:

Radka Ardenae   


FÁZE SPÁNKU

Beta (14 - 30 Hz)
Koncentrace, vzrušení, ostražitost, poznávání.
Vysoké úrovně souvisí s úzkostí, nemocemi, pocity odloučení, spory, útěkem
Alfa (8 - 13,9 Hz)
Odpočinek, superučení, lehký trans, zvýšená produkce serotoninu.
Rozespalost, meditace, vstup do podvědomé mysli
Théta (4 - 7,9 Hz)
REM fáze spánku
Zvýšená produkce katecholaminů (důležitých pro učení a paměť), zvýšená kreativita.
Integrační, emocionální prožitky, potenciální změny chování, zvýšené uchování naučených vědomostí
Hypnotická představivost, trans, hluboká meditace, vstup do podvědomé mysli.
Delta (0,1 - 3,9)
Bezesný spánek.
Uvolnění růstových hormonů.
Hluboký, ne-fyzický stav podobný transu, nejsme si vědomi svého těla.
Vstup do podvědomí a "kolektivního podvědomí".