Složená čísla

10

KOLO ŠTĚSTÍ
10 je symbolizována Isis a Osirisem. Číslo vzestupu a pádu, podle vašeho přání.
Jméno bude spojováno buď s dobrým nebo špatným, to záleží na zvoleném jednání.                                                   10 je schopna vyvolat odezvu nesmírné lásky nebo nenávisti - respektu nebo strachu.
Mezi ctí a podlostí není žádné území nikoho. Každá událost je sebeurčující.
10 je symbolem lásky a světla, což je zdrojem všeho, co si jen lze představit, a také obsahuje kód: představit a požádat. Představ si a bude/je. Poruč /požádej a stane se.
Schopnost uskutečňování tvořivých záměrů je vrozená, ale musí být použita moudře, protože moc
absolutního tvoření obsahuje opačnou polaritu moci absolutního ničení. Dar tvoření musí doprovázet sebekázeň a nekonečný soucit, aby se vyloučila tragédie ničení. Kázeň musí mít přednost před dominancí.
Někteří lidé si bohužel neuvědomují potenciál své moci, cítí se nenaplněni, a aby zakryli tento nepříjemný pocit nedostatečnosti, chovají se občas pyšně a arogantně.


11

UMLČENÝ LEV - ZAŤATÁ PĚST
11 je číslo skrytých zkoušek a zrady ostatních. Představuje v osobě se složeným číslem 11 dva jedince stejného nebo opačného pohlaví - nebo dvě protikladné situace. V obou případech chybí soulad - souhra zájmů, a je nutno bojovat proti zásahům třetí síly. Potíže mohou vzniknout z klamné představy rozkolu.
Rozdílné cíle je potřeba sjednotit k odstranění pocitu frustrující neúplnosti. Třetí rušivou silou může být osoba nebo i nápad; může vzít na sebe podobu odmítnutí, aby se ukázala druhá strana jako překážka harmonie.
Je nutné odhalit rozdělující sílu a učinit pokus o nalezení kompromisu. Konfliktní touhy uvnitř vlastního já se občas odrážejí jako v zrcadle. Dvě síly nebo dvě touhy stojí proti sobě a musí se s
konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá má svou jedinečnou hodnotu.

12

OBĚTOVÁNÍ - OBĚŤ
Člověk bude opakovaně obětován plánům nebo intrikám ostatních. Číslo 12 upozorňuje na nutnost být ve střehu v každé situaci, dávat si pozor na licoměrnost těch, kteří jich využívají k dosažení vlastních cílů. Neměli by důvěřovat těm, kteří jim slibují vysoké postavení a měli by opatrně zkoumat jejich motivy. I když nemusí jít vždy o faleš, předem varovaný je předem vyzbrojený - připravený.
Do jisté míry se projevuje duševní úzkost, která je vyvolána nutností obětovat osobní cíle ambicím
druhých. Je potřeba vzít v úvahu vedlejší význam tohoto čísla.
Číslo 1 je učitel (ať už je to osoba nebo život sám). Číslo 2 je klečící poslušný student. Následkem těžkého emocionálního stresu a duševního utrpení dochází někdy k amnézii, zapomínání už dříve naučeného.
12 reprezentuje vzdělávací proces na všech úrovních, nezbytné podřízení vůle a oběti potřebné k dosažení vědomostí a moudrosti v duchovní i intelektuální rovině. Když odevzdáme rozum
pocitům, naši mysl osvítí odpovědi, které hledáme. Dobrá rada pro 12: Zahleďte se sami do sebe, abyste našli řešení. Pozornost, věnovaná potřebám
vzdělání, ukončí trápení a přinese úspěch.

13

OBROZENÍ - ZMĚNA
13 není nešťastné číslo, jak mnoho lidí věří. Ve starověku se říkalo, že "ten, kdo pochopí, jak
používat číslo 13, bude obdarován mocí a převahou". Symbolem 13 je kostra nebo smrt s kosou, žnoucí lidi na pažitu nově vzrostlé trávy, kde mladé tváře a hlavy raší ze země a vynořují se všude
kolem.
13 je číslem převratu, který nabízí nový směr vývoje. Je spojena s mocí, která je-li použita k sobeckým cílům, přivolá zkázu. Znamená varování před neznámem a neočekávaným. Klidné
přizpůsobení se změně rozvine sílu vibrací 13 a sníží možnost čehokoliv negativního.
13 se pojí s genialitou a také s objeviteli, kteří překonávají vše zastaralé a přicházejí z novými
poznatky a objevy.
Jestliže je někdo narozen 13. dne kteréhokoliv měsíce, nebo je-li to složené klíčové číslo jména 13, bude třeba si pozorně prostudovat kapitolu, která se vztahuje k číslům 4 a 8.

14

POHYB - VÝZVA
Komunikace s lidmi všeho, co má vztah ke sdělovacím prostředkům, se pojí s číslem 14.
Časté změny v oboru činnosti a v jakýchkoliv partnerských vztazích jsou zpravidla prospěšné. Spekulativní záležitosti jsou úspěšné; podobně pohyb a cestování, spojené s poznáváním lidí a
zemí, mohou přinést štěstí.
Bohužel jak zisky, tak ztráty jsou někdy dočasné, vzhledem k všudypřítomným, silným proudům změn.
14 varuje před nebezpečím nepředvídatelných událostí souvisejících s přírodními živly, tzn.: požárů, záplav, zemětřesení, tornád, bouří atd. (Berte to jako výzvu k opatrnosti.)
Je riskantní důvěřovat těm, kteří klamou. Spoléhat se na druhé je ošidné. 14 doporučuje věřit své intuici, sobě a svému vnitřnímu hlasu. "Štěstí" se u 14 vztahuje na finanční operace, spekulativní záměry nebo "sázení", ale vždy hrozí
nebezpečí ztráty, kvůli špatné radě ostatních nebo přehnanému sebevědomí.

15

KOUZELNÍK
15 je číslem hlubokého esoterického významu, alchymických vibrací, kterými se projevuje vše magické. Je neobyčejně šťastné a nese s sebou esenci okouzlení.
15 jsou často "dobrými společníky" s řečnickou výmluvností a nadáním k hudbě, výtvarnému umění a herectví.
Osobu nebo jednotku, kterou reprezentuje, obdaří velmi živým temperamentem a silným osobním magnetismem; výsledkem je nezvykle podmanivé charisma. Vibrace 15 je díky svému mocnému
působení na štědrost lidí velmi slibná, zvlaště pokud jde o získávání peněz, přijímání darů a
pozorností od ostatních. Avšak ani růže není bez trní a lidé starověku varují, že 15, když je ve spojení s jednoduchým číslem 4 nebo 8, ovládá nižší úrovně okultismu. Takoví lidé použijí každou magickou techniku - i černou magii - k uskutečnění svého záměru. Je možný také opak. Osoba 4
nebo 8 se stane obětí ostatních, kteří používají tyto metody.
Proto tedy, jestliže datum narození je 15. a číslo jména je 4, 13, 22 nebo 31, jméno by se mělo změnit tak, aby vycházelo složené číslo, které by po zredukování dalo jednoduché číslo 1, jako například 10 nebo 19. Jestliže datum narození je 15, a číslo jména 8, 17 nebo 26, jméno by se mělo změnit tak, aby se rovnalo číslu 6 nebo 24.
Jestliže číslo jména je 15 a osoba se narodila 4., 13., 22. nebo 31. v měsíci, jméno by se mělo změnit tak, aby se rovnalo 6 nebo 24.
Jestliže číslo jména je 15 a osoba se narodila 8., 17. nebo 26., číslo jména by mělo být nebo změnit tak, aby se rovnalo 6 nebo 24.
Abyste lépe pochopili důvod tohoto doporučení, je důležité si přečíst část o číslech 4 a 8.
Když nebudeme brát v úvahu uvedené varování, a číslo 15 není se 4 nebo 8 nijak spojeno, pak je složené číslo 15 nanejvýš příznivé. Pokud jste se narodili 15. dne a složené číslo vašeho jména je 15, jste obdařeni schopností přinést druhým obrovské štěstí a rozjasnit temnotu, ovšem za
předpokladu, že tuto magickou a šťastnou vibraci nepoužijete pro sobecké cíle.

16

ROZBITÁ TVRZ
Číslo 16 je znázorněno starověkými Chaldejci jako "věž zasažená bleskem, ze které padá osoba s korunou na hlavě".                        Upozorňuje na zvláštní osudovost, nebezpečí úrazů a zmaření osobních plánů.
Jestliže se jméno rovná složenému číslu 16, bylo by pochopitelně rozumné je změnit, abychom se těmto vibracím vyhnuli.               Jestliže datem narození je 16. v měsíci, výzvu čísla 16 musíme opatrně přijmout, aby se její působení zmírnilo na slabší vibrace.
Aby člověk unikl osudovosti čísla 16 jako čísla narození, musí se snažit všechno plánovat dopředu a ujišťovat se, že jakoukoliv možnost selhání předvídá a vyloučí na základě obezřetné potornosti
věnované i detailům.
16 s sebou nese závazek a povinnost jednoduchého čísla 7 - naslouchat vnitřnímu hlasu, který bude vždy varovat před nebezpečím prostřednictvím snů nebo intuice v době, kdy je třeba mít se na pozoru nebo je potřeba se nebezpečím vyhýbat. Vnitřní hlas nesmíte ignorovat.
Jak jsem již částečně naznačila dříve v souvislosti s faktem, že jméno A. Lincolna je 16, byl i on
opakovaně varován před možným atentátem svými sny...a také několika "senzibily" a "médii". On těmto mnoha varováním nevěnoval pozornost, odmítal je, a proto nemohl svému "osudu" uniknout.
Nemuselo to tak být; osoba, jejíž číslo narození je 16, by to měla mít na paměti.
Nalézt štěstí jiným způsobem než ve vedoucí pozici (věž a koruna) - zřeknout se slávy a výsadního postavení, to je další způsob zmírnění negativních stránek 16.

17

MÁGOVA HVĚZDA
Toto duchovní číslo bylo starověkými Chaldejci symbolicky vyjádřeno jako osmicípá Venušina hvězda. Mágova hvězda je obrazem lásky a míru a slibuje, že osoba nebo jednotka, kterou
představuje, povstane povznesena na duchu po strastech a těžkostech předchozího úseku života, se
schopností překonat dřívější překážky v osobních vztazích i v kariéře.
17 je "číslem nesmrtelnosti" a naznačuje, že jméno osoby nebo jednotky je přežije (pokud se snad člověk rozhodne zemřít, což znamená, že má na vybranou, jak se poučíte v kapitole o Fyzické
nesmrtelnosti). Je to nadmíru příznivé složené číslo, s jedním varováním. Redukuje se na
jednoduché číslo 8, proto pro každého se složeným klíčovým číslem 17 je důležité si pečlivě přečíst část o číslech 4 a 8 na konci této lekce o složených číslech.


18

 DUCHOVNĚ - MATERIÁLNÍ KONFLIKT
Číslo 18 je ve srovnání s ostatními složenými čísly vyjádřeno nejobtížnější symbolikou (viz kapitola
o vztahu 18 k Ježíši Kristu). Starověk popisuje složené číslo 18 následujícím obrazem: "Zářící
Měsíc, ze kterého kapou kapky krve. Vlak a hladový pes, kteří jsou pod ním, chytají padající kapky do svých otevřených mord, zatímco ještě níž pospíchá krab, aby se k nim přidal."
18 symbolizuje materialismus snažící se ze všech sil zničit duchovní stránku povahy.
Často spojuje osobu nebo jednotku s trpkými spory v rámci rodiny, s válkami, společenskými zvraty a revolucí. V některých případech naznačuje získávání peněz nebo pozic rozvratnými taktikami, využívání války nebo jiného konfliktu. Varuje před zradou a klamem "přátel" i nepřátel a také před
nebezpečím živelných pohrom jako je požár, záplavy, zemětřesení, bouře, elektriký šok, blesk, exploze.
Jestliže složené číslo jména je 18, vibrace by měly být okamžitě negovány změnou jeho pravopisu, aby se rovnalo příznivějšímu číslu.
Jestliže 18 je číslem narození, je nutné jít vstříc výzvám a nebezpečím tohoto složeného čísla s největší opatrností a pozorností. Jediným způsobem jak zmírnit jeho vliv na život, jsou duchovní prostředky: neúnavně a opakovaně čelit zradě a nenávisti ostatních štědrostí, láskou a odpuštěním,
"nastavením druhé tváře" a oplácením zlého dobrým, přívětivostí za krutost, čestností za zradu, poctou za zostuzení. Takto mohou vibrace 18 úspěšně sloužit jako zdroj inspirace a osvícení.
Ti, kdo se narodili 18. dne jakéhokoliv měsíce, si sami mezi inkarnacemi vybrali (na úrovni Vyššího Já) tento kanál pro narození (tak jako to udělal Ježíš) jako nejtěžší zkoušku kvality duše.
Další cestou, jak zmenšit negativní stránku čísla 18, je změnit číslo jména (ať je jakéhokoliv) změnou jeho pravopisu na takové složené číslo, které se zredukuje na jednoduché číslo 6. Právě
doporučený postup navíc současně pomůže změnit tragédii 18 v triumf.
Pamatujete si, co jsme probírali o čísle 6 (láska), které vždy a bez výjimky přemůže konflikt 9?
(1+8=9) Přidání vibrace 6 (s jeho příbuzným číslem 3) bylo zvoleno také, když byl mapován model života Ježíše Krista.
Lidé narození 18.tého budou prozíraví, když budou plánovat všechno důležité na 3. nebo 6.,
obzváště na 6., a přidají vibrace 6 ve svém životě všude tam, kde je to jen trochu možné, např.: telefonních/mobilních číslech, a použijí jakýkoliv jiný způsob, který je napadne (je jich mnoho), aby zdůraznili a zvýšili moc čísla 6 v osobním i pracovním životě. Tak může člověk zvítězit nad omezeními čísla 18 jak v duchovním, tak materiálním světě.


19

PRINC NEBES
Mezi všemi složenými čísly je 19 jedním z nejšťastnějších a nejpříznivějších čísel. Jeho symbolem je Slunce a říká se mu Princ nebes, protože naznačuje vítězství nad všemi dočasnými neúspěchy a
zklamáními.
Osoba nebo jednotka 19 je obdařena veškerou mocí složeného čísla 10, s výjimkou nebezpečí zneužití, jež je číslu 10 vlastní.
Toto číslo slibuje štěstí a naplnění - úspěch ve veškerém podnikání, stejně jako v osobním životě.
Berme v úvahu všechna čísla osoby nebo jednotky, která nemusí být tak šťastná. Nic není úplně dokonalé, ale 19 bez ohledu na vliv jiného, možná negativního čísla, uhladí cestičku a významně
zmírní jakékoliv negativní vibrace, kterými se člověk musí zabývat v úplné numerologické analýze.

22

POKORA A OBEZŘETNOST
Číslo 22 bylo ve starověku symbolicky vyjadřováno jako "dobrý muž, oslepený pošetilostí druhých, s tornou plnou šípů na zádech". V této představě se zdá, že nemá šanci proti divokému tygrovi, který ho každým okamžikem napadne.
Je to varovné číslo iluze s bludu.
Představuje dobrého člověka nebo jednotku, který žije v bláznově ráji; beznadějný snílek, který se probudí jen tehdy, když je obklopen nebezpečím, a to už je často příliš pozdě. Varuje před chybami v úsudku a důvěrou v ty, kteří si to nezaslouží. Jestliže je 22 číslem narození, osoba, kterou
reprezentuje, by měla postupovat opatrně (protože číslo narození nelze změnit) jak v pracovních, tak osobních záležitostech. Karmickou povinností je v tomto případě být obezřetnější, odnaučit se
duchovní lenosti a více rozvinout duševní agresivitu - to jí umožní pochopit vlastní moc měnit věci a předejít neúspěchu prostým vytýčením úspěchu.
Pokud rozpozná tuto osobní odpovědnost, v praktickém životě jí dostojí a úplně zvládne, může osoba 22 události ovlivnovat, a nadále neoslepena pošetilostí druhých, dosáhne uskutečnění svých záměrů a dočká se splnění svých snů.
Každý, kdo se narodil 22. dne, by si měl podrobně pročíst část o číslech 4 a 8.

25

ROZLIŠOVÁNÍ A ANALÝZA
25 nabízí duchovní moudrost, získanou důkladným pozorováním lidí a věcí a světskou slávu dosaženou tím, že se bude učit ze svých zkušeností. Jeho síla spočívá v překonávání dřívějších
zklamání a ve vzácné schopnosti poučit se z vlastních chyb.
Znamená vynikající úsudek, ale není to materiální číslo; proto výraznější finanční výhody je nutno získat pomocí jiných složených čísel úplné numerologické analýzy data narození a jména.

28

DŮVĚŘIVÁ OVEČKA
28 je číslem matoucích a znepokojujících protikladů. Symbolizuje osobu nebo jednotku s dobrými
předpoklady, svým způsobem geniální, s obrovskými možnostmi a schopností dosáhnout impozantního úspěchu. 28 se to často podaří, později však o všechno přijde, pokud se pečlivě nezajistí pro budoucnost. Naznačuje ztrátu způsobenou přílišnou důvěřivostí, mocný odpor nepřátel a konkurentů v podnikání nebo v pracovní kariéře, nebezpečí vážných proher u soudu - a možnost
začínat v životě znovu a znovu.
Je-li 28 číslem jména, můžeme změnit na číslo harmoničtější a příznivější.
Je-li 28 číslo narození, je potřeba studovat a procvičovat karmickou lekci opatrnosti, moudrosti a dobře rozvržených plánů. Pokud se tak stane, negativní aspekty vibrace 28 se podstatně zmírní.
Platí zásada: než skočíš, podívej se dolů.

31

SAMOTÁŘ - POUSTEVNÍK
Ti, jejichž číslo narození nebo jména je 31, by měli nejdříve číst analýzu složeného čísle 30, protože 31 je mu velmi podobné, s tím rozdílem, že osoba reprezentovaná tímto číslem je ještě více
uzavřená, soběstačná, osamělá a od ostatních izolovaná. Poměrně často se vyznačují genialitou nebo přinejmenším vysokou inteligencí. V určitém nepředvídaném okamžiku svého života najednou
odmítnou jeho zářivé přísliby a vymění je za mír a klid přírody. I pokud reakce není právě taková, přece se nějakým způsobem a do nějaké míry ze společnosti stáhnou. Osoba 31 je někdy tvrdohlavá
a je zastáncem politických změn, zatímco své osobní zvyky nemění. Dokonce i v zástupu lidí se osoba 31 často cítí osamělá a izolovaná.

34

Má stejný význam jako číslo 25.

35

Má stejný význam jako číslo 26.

36

Má stejný význam jako číslo 27.

37

Číslo 37 má samo o sobě pozoruhodný potenciál. Spojuje se s neobyčejně citlivou povahou, dobrými a přátelskými vztahy, silným vlivem na veřejnost, často v rámci umění, a produktivním partnerstvím.
Klade důraz na lásku a milostný vztah, a někdy příliš zdůrazňuje sex. Přístup k sexu může být
nekonvenční (tento aspekt se nemusí dotýkat všech). Vyjadřuje hlubokou potřebu harmonie ve vztazích. Štěstí a úspěch v podnikání jsou snadněji dosažitelné v partnerství s někým, než když
člověk podniká sám jako jednotlivec.

44

Má stejný význam jako číslo 26.

46

Má stejný význam jako číslo 37.

49

Má stejný význam jako číslo 31.

51

Toto číslo má velmi silný vlastní potenciál. Je spojeno s povahou bojovníka a slibuje nečekaný pokrok ve všem, co člověk podnikne. Je příznivé především pro ty, kteří potřebují ochranu ve vojenském nebo námořnickém životě a pro vůdce jakéhokoliv "hnutí", které nemá souvislost s válkou. Přináší však také hrozbu nebezpečných nepřátel a možnost pokusu o atentát; proto, když se jméno rovná 51, je určitě rozumnější změnit jeho pravopis tak, aby se rovnalo bezpečnějšímu číslu
- a zapomenout na slávu.

20

PROBUZENÍ
Mimo to, že je 20 nazýváno "Probuzení", je toto složené číslo ze starověku také zobrazeno jako "Soud". Má zvláštní význam, symboliku, vyjádření a je jako "okřídlený anděl troubící na trumpetu, zatímco dole povstávají z hrobu muž, žena a dítě s rukama sepnutýma k modlitbě".
V určitém období dochází v životě osoby nebo jednotky představované číslem 20 k mocnému probuzení, které přináší nový smysl, nové plány, nové ambice - výzvu k činu ve jménu nějaké velké věci nebo ideálu. Mohou se vyskytnout občasná zdržení a překážky, ale ty mohou být překonány
rozvíjením trpělivosti (je to výzva čísla 20) a vytrvalým kultivováním víry ve svoje vlastní
schopnosti se transformovat - proměňovat.
(Zamyslete se nad odcházejícím letošním rokem 2020: letopočet je složen ze dvou dvacítek, po
zredukování dostaneme jednoduché číslo 4... Obtížný a velmi poučný rok, co myslíte? Pročtěte pečlivě definici složeného čísla 20, a dál zredukovaného na jednoduché 4... Nezapomeňte na
důležitý dodatek k číslům 4 a 8. Co všechno rok 2020
ukázal? A kam nás nejen v symbolech numerologie, vedl? Co má lidský jedinec, a tak i lidská společnost, pochopit?)
20 přináší dar živých jasnozřivých snů, navíc schopnost prokazovat ty šťastné a negativní přijmout
uvědoměním - vytvářet a učit se umění rovnováhy a harmonie mezi různými stranami.
Není to materialní číslo, proto není zárukou finančního úspěchu. Pokud je zapotřebí velké sumy peněz k praktické podpoře nové věci nebo ideálu, potom by si měl člověk zvolit pozitivnější materiální číslo změnou pravopisu jména v případě, že 20 ja jeho číslem
narození. Ti, kdo se cítí dobře se svojí vibrací 20, se však málokdy starají o finance. Peníze pro ně nejsou důležité a 20, jak obecně platí, poskytne vždy dost na základní potřeby.

23

KRÁLOVSKÁ LVÍ HVĚZDA
Číslo karmické odměny.           23 nejenže poskytuje příslib úspěchu v osobním a s kariérou spojeném snažení, ale zaručuje také pomoc dobře postavených lidí a ochranu z vyšších míst.
Je to velmi příznivé číslo a štědře zahrnuje hojnou přízní osobu nebo jednotku. Jako vždy, 23 musíme brát v úvahu spolu s osatními jednoduchými a složenými klíčovými čísly, abychom dospěli k celkové numerologické analýze, která už nemusí být tak růžová. Avšak ostatní čísla nemají příliš mnoho šancí způsobit vážné potíže, když je za těžkých časů na blízku Královská lví hvězda.
Žádné číslo nemůže čelit síle Lva a zvítězit.


26

PARTNERSTVÍ
26 zvláštním způsobem vyvolává ojedinělou sílu založenou na soucitu a nesobeckosti, se schopností
pomáhat ostatním, ale zřídka sobě. Číslo 26 je plné rozporů. Varuje před nebezpečími, zklamáními a prohrami, které hlavně souvisí s touhami, jež jsou důsledkem špatných rad, pracovních kontaktů s
druhými a nešťastných partnerských vztahů. Je-li 26 složeným klíčovým číslem jména, bude nejlepší jeho změnou dosáhnout pozitivnějšího vlivu.
Je-li 26 číslem narození, a nemůže být tedy změněno, je vhodné doporučit, aby se taková osoba vyhýbala obchodnímu partnerství a budovala kariéru sama; měla by se řídit pouze svými představami a intuicí, i když i ty by měla důkladně zvažovat, než podle nich začne jednat.
Lidé 26 by se měli začít starat o to, aby se jejich příjem stabilizoval, aby peníze ušetřili, místo rozhazovali a investovali do nápadů jiných lidí. Investovat mají do své vlastní budoucnosti, být štědří k ostatním, zejména k těm, kteří to potřebují, ale současně si vytvořit solidní základ pro svůj budoucí život (seznámit se podrobně definicemi o číslech 4 a 8; 2+6=8, stejně jako 13., 17., 22., 31)

29

MILOST POD NÁTLAKEM
29 je pravděpodobně číslem nejtěžší karmy ze všech. Prověřuje duchovní sílu osoby nebo jednotky zkouškami a strastmi, odrážející Jobův příběh ze Starého zákona.
Život je plný nejistot, klamu a zrady lidí, nespolehlivých přátel, neočekávaných nebezpečí, ale i
značného smutku a úzkosti způsobené osobami opačného pohlaví. Je to číslo vážné výstrahy, která platí pro každou oblast osobního života a kariéry.
Je-li 29 složeným číslem jména, doporučuji upravit pravopis jména k odstranění obtížné vibrace. Jestliže je 29 číslem narození, je tedy pevně dané, je nutno vyvinout vědomou snahu zmírnit a nakonec negovat, vyvážit nebo vymazat toto karmické břímě. Do značné míry toho lze dosáhnout zvolením nového jména (nebo pravopisu) se silně pozitivním složeným klíčovým číslem. Navíc by
osoba narozená 29., měla dělat všechno, co doporučuji v kapitole O karmě a reinkarnaci.
V těchto specifických případech vibrace 29 (která s sebou nese také druhotnou vibraci 11, jež by
měla být brána v úvahu ve snaze ulevit karmické zátěži) - pamatujte, že rozvíjení absolutní víry v dobro a sílu Vlastního Já a vytrvalé a aktivní pěstování optimismu budou na problémy čísla 29 působit jako zázračná medicína.
Koneckonců Job byl svého břemene zbaven, když se naučil přijímat plnou odpovědnost za svoje potíže, nevinit ostatní, ani se nesnažit pomstít za rány, které utrpěl. Nejenom, že se zbavil dlouhotrvající smůly, ale nakonec se mu několikanásobně vrátilo všechno, co ztratil. Pokud jste se narodili 29., změňte vibrace svého jména na nějaké silné číslo, jako je 19, následujte Jobův příklad, a brzy budete tak šťastni, jako kdokoliv jiný, ne-li šťastnější. Jen tak na okraj, jméno "Job" se rovná
mocnému číslu 10 - velmi těžká vibrace jako soupeř.

38

Má stejný význam jako čísla 11 a 29.

39

Má stejný význam jako číslo 30.

40

Má stejný význam jako číslo 31.

45

Má stejný význam jako číslo 27.

47

Má stejný význam jako číslo 29.

50

Má stejný význam jako číslo 32.

52

Má stejný význam jako číslo 43.

Povšimněte si, že složená čísla končí číslem 52. A to už od starověku. Je to poněkud zvláštní, ale nevymyslela jsem numerologii a nepokouším se proniknout do všech tajů a záhad, které ji obklopují. Podle Chaldejců se dostanete k základnímu číslu 9, které násobíte tak dlouho, až dospějete ke
složenému číslu 45. Potom přičtete mystickou 7 ke 45 a dostanete 52, což představuje 52 týdnů našeho kalendářního roku. Když 52 násobíme mystickou 7, dostaneme číslo 364, které se rovná počtu dní v roce starověku. Chaldejci slavili 365. den roku jako velký svátek, kdy nebyla povolena žádná pracovní aktivita muže, ženy, dítěte nebo zvířete. Po přečtení předchozího byste si mohli myslet, že víte zrovna tak málo, jako když jste to začali číst. Ale je to tam, pro ty, kdo současně inklinují k matematice a duchovnu. Ať chápeme důvody pro toto pravidlo nebo ne, musíme je respektovat.                Složená čísla prostě končí u 52.
Veškerá složená čísla, která jsou výsledkem vašich výpočtů a která jsou vyšší než 52, se musí sečítat, abychom dospěli k novému jednoduchému anebo složenénu číslu.
Příklad: 53 a 63 se sečítáním zredukují na jednoduchá čísla 8 a 9.
74 a 87 se zredukují na složená čísla 11 a 15.

21

KORUNA MÁGA
Číslo 21 je znázorňováno jako "Vesmír" a také se mu říká "Koruna mága".
Slibuje všeobecný úspěch a zaručuje vzestup, pocty, ocenění a i vysoké postavení v životě a kariéře.
Znamená vítězství po dlouhém boji, protože Koruna mága je získána až po dlouhém zasvěcování, po mnoha duchovních zkouškách a prověřování odhodlanosti. Osoba nebo jednotka 21 si může být jista konečným vítězstvím nad veškerou nepřízní osudu a všemi protivníky. Je to velice šťastná
vibrace - číslo karmické odměny.

24

LÁSKA - PENÍZE - TVOŘIVOST
Toto číslo je také velice šťastné, další složené číslo karmické odměny, po právu zasloužené v
minulých inkarnacích, zvláště  je-li to číslo narození. Slibuje pomoc mocných, a to naznačuje
blízkou spojitost s lidmi vysoké úrovně a pozic. Podporuje finanční úspěch a posiluje schopnost dosáhnout štěstí v lásce. Znamená zisk dosažený na základě milostného vztahu, působení v oblasti práva nebo umění a magnetismu, který je neobyčejně přitažlivý pro opačné pohlaví. Jedinou
hrozbou, která se vztahuje k 24, je nevázanost a jistá arogance v lásce, finančních a pracovních
záležitostech, protože všechno jde tak snadno.
Je vhodné si pamatovat, že jestliže je 24 v současném životě zneužito, může se změnit v 18 nebo nějaké zvlášť nepříjemné číslo narození v životě příštím. Člověk je tak varován, aby si nepřestal být
vědom výhod složených čísel 23 a 24 a nedovolil, aby tato velká přízeň v něm vyvolala sobectví a nezájem o duchovní hodnoty. Musí se vyhnout pokušení promiskuity, stejně jako přehnané zálibě v
čemkoliv jiném.

27

ŽEZLO
Je to vynikající, harmonické a příznivé číslo odvahy a moci, se špetkou kouzla. Dává osobě nebo jednotce příslib autority a moci. Zaručuje, že produktivní práce, intelekt a představivost budou bohatě odměněny, a že tvůrčí nadání zaselo kvalitní semena, která jistě přinesou bohatou úrodu.
Lidé (nebo jednotky) se složeným číslem 27, by vždy měli uskutečňovat svoje originální nápady a plány a neměli by se nechat zastrašit nebo ovlivnit odlišnými názory nebo odporem druhých.
27 je číslem karmické odměny, zasloužené ve víc než jedné předchozí inkarnaci.

30

SAMOTÁŘ - MEDITACE
Je to číslo pohledu zpět, uvážlivých závěrů a duševní převahy nad ostatními. Náleží ale plně do duchovní sféry a ti, kteří jsou jím reprezentováni, často odsouvají materiální záležitosti stranou, ne
že by museli, ale protože si to přejí. Číslo 30 tedy není ani příznivé ani nepříznivé, protože může být jedno i druhé, a plně to závisí na přání osoby (nebo jednotky), kterou vyjadřuje.
Vibrace 30 může být všemocná, avšak často je neutrální, podle vůle člověka.
Ti, jejichž jméno se rovná 30 nebo ti, kteří se narodili 30. dne, většinou považují za své přátele
jenom pár lidí. Projevují se jako mlčenliví samotáři, kteří jsou raději se svými myšlenkami.
Společenské dění a veřejná shromáždění nejsou v jejich stylu.
30 neodmítá štěstí ani úspěch, ale uspokojení mnohem častěji nachází v samotě soukromí, takže své duševní převahy mohou využít ve prospěch něčeho pro svět cenného - daru se nějak světu
(např.umělecky, malíř, spisovatel atp.) projevovat. Představuje vzor osamělého, ale často úspěšného a užitečného života.

32

KOMUNIKOVÁNÍ
32 má stejnou magickou schopnost ovládat masy lidí jako 14 a stejnou podporu vysoce
postavenýchlidí jako 23. Přidejte tohle všechno k přirozené schopnosti okouzlit ostatní fascinujícím proslovem a bude vám jasné, proč je 32 někdy známa jako "vibrace politika". Náročnost reklamy, literární tvorby, tisku a vydávání knih, rozhlasu a televize je zpravidla, ne ale vždy, otevřenou knihou osoby 32, která dokáže pracovat dobře i pod tlakem. V téhle zdánlivě bezstarostné melodii však zní jeden varocný tón.
32 je velmi příznivé číslo, jestliže osoba se bude neoblomně držet svých názorů a úsudku jak v uměleckých a duchovních, tak v materiálních otázkách. V opačném případě se plány mohou snadno zhroutit pod tvrdohlavostí a hloupostí druhých.

33

Toto číslo nemá svůj zcela vlastní význam, nese stejné vibrace jako číslo 24, s tím rozdílem, že kouzlo lásky, míra originality a tvořivosti a příslib konečného finančního úspěchu jsou větší a výraznější.
Vzhledem k dvojité 3 mají lidé, jejichž jméno se rovná 33, ve všech ohledech větší štěstí na
harmonicképartnerství, což platí jak o kariéře, tak i o milostném a manželském vztahu. Je to číslo
zasloužené karmické odměny.
Lidem 33 doporučuji, aby nepokazili to ohromující štěstí, které je potká někdy v průpěhu života, tím, že se nechají svést k lenosti, přílišnému sebevědomí a pocitům nadřazenosti.
Když vibraci 33 doprovází smysl pro humor a opravdová pokora, je to nádherně šťastné číslo.

41

Má stejný význam jako číslo 31.

42

Má stejný význam jako číslo 24.

43

Starověké prameny tvrdí, že to je nešťastné číslo a jestliže se jméno rovná 43, měl by se pravopis jména upravit tak, abychom dospěli k příznivějšímu složenému číslu. Je symbolizováno tendencí k
revoluci, povstání, boji, konfliktu a válce. Nese vibraci opakovaného zklamání a neúspěchu.

48

Má stejný význam jako číslo 30.

ČTYŘI A OSM

Čísla osudu

Tato čísla jsou známa (zejména v kombinacích) jako "čísla osudu" a "čísla karmy" a zdá se, že ty,
jejichž životy ovládají čísla 4 a 8, neprovází vždy štěstí.
Když 4 a 8 jsou jednoduchá čísla dne narození, takových jako 4., 8., 13., 17., 22., 26., nebo 31.,
bylo toto číslo zvoleno osobou, kterou reprezentuje, v moudřejším stavu milosti mezi jednotlivými
narozeními. Vyšší Já (duše nebo duch), které si uvědomuje, že tu jsou těžké karmické dluhy, které
se musí vyvážit, což bylo odsouváno a odkládáno po příliš mnoho životů, vybere tento magnetický kanál pro narození 4 a 8, aby zajistilo, že se dlouho přehlíženým karmickým závazkům bude čelit a že budou konečně vyváženy. V úrovni vědomí mezi jednotlivými narozeními je pochopen plný význam karmického řetězce.
Do určité míry se to podobá rozhodnutí studenta, který opakovaně odkládal přípravu ke zkouškám nebo písemné práci, a jak se kritická doba blíží, uvědomuje si, že je potřeba se zamyslet a dohonit všechno, co zameškal. To znamená konec veselých víkendů, žádné lelkování a hlouposti. Nastává "období biflování" - období velice usilovného studia, kdy je nutno veškerou pozornost věnovat školním závazkům.
Člověk přirozeně nemůže obejít vibrace 4 a 8 jako číslo narození a ani by toho neměl být schopen, poněvadž 4 a 8 zaručují, že jimi ovlivněná osoba bude nedobrovolně postavena do určitých situací, v nichž se příslušná karma uvede v současné existenci do rovnováhy. Mohli byste si proto myslet, že by nebylo rozumné snažit se odstranit jakýkoliv další vliv 4 a 8 ze svého života, když důvod jejich přítomnosti má tak hluboký duchovní podklad. To však nemusí být pravda.
Je-li jednoduché číslo jména 4 nebo 8, je to docela jiná záležitost, protože člověk si většinou sám
svoje jméno nevybírá. Jméno vybírají rodiče (podvědomě vedení mocným vlivem čísla 4 a 8 - nebo jindy sleoě vyberou jméno s těmito vibracemi, aniž by věděli proč), a člověk ho snáší, v dobrém i zlém. Změna jména s cílem dosáhnout, aby se rovnalo příznivějšímu jednoduchému číslu, není proto až tak přílišným zásahem do karmy. Je to svobodná volba člověka, je-li to jeho přání, a rozumný způsob, jak současnou existenci ulehčit a učinit ji méně osudovou.
Když je 4 nebo 8 číslem narození, je potřeba se vyhýbat číslům 4 a 8 v jakýchkoliv jiných
formách, třeba v adrese a telefonních číslech, která se sečítáním zredukují na jednoduchou 4 nebo 8.
Je vhodné nepodnikat důležité kroky a neplánovat významné události ve dnech, jejichž data se
rovnají jednomu z těchto čísel, jako je 4., 8., 13., 17., 22., 31. Většina lidí je schopna jednoduché
vibrace vibrace 4 a 8 zvládnout. Je to však jejich kombinování a násobení, které zvyšuje jejich moc, až se nakonec stane osudovou a způsobí, že tito nešťastníci přitahují mnohem víc, než je jejich zasloužený díl smůly, ztrát a citových a jiných zklamání.
Zhodnotím tato čísla jednotlivě, neboť je mezi nimi určitý rozdíl.
Číslo 8.
Lidé, jejichž číslo narození je 8, se zdají být pod vlivem silnějších osudových vibrací. Jsou více
"dětmi osudu" než lidé 4. Mohou mít zrovna tak silný charakter, být stejně ušlechtilí, oddaní, pilní a
obětaví jako ostatní (a často ještě víc), ale mohou pociťovat, že se jim nedostává odměny, která jim náleží, a že nejsou uznáváni tak, jak by si zasloužili. Cesta k úspěchu je trnitá a plná překážek.
Ačkoliv často dosáhnou postavení velkého významu, jsou sužováni stresující zodpovědností,
úzkostnými stavy a přemírou práce. Lidem 8 se často podaří nahromadit majetek (vlastně
akumulace bohatství v určitém období života je přímo součástí vlivu 8 - v závislosti na pozici
Jupitera v horoskopu), ale bohatství nemusí přinést žádné opravdové nebo trvalé štěstí. Navíc platí, že lidé jsou často nuceni platit příliš vysokou cenu za lásku, která s sebou téměř nevyhnutelně přinese nějaké utrpení.
Příklad: muž narozený 8., 17. nebo 26. dbe v měsíci si vezme ženu, která se narodila 4., 13., 22.
nebo 31. v měsíci (nebo se její jméno rovná 4). Takovouto kombinací 4 a 8 se moc těchto čísel
zvyšuje, a muž 8 zažije ve svém manželství mnoho osudových ran, psychického napětí, smutku a
citového strádání.
Podle zákona magnetické přitažlivosti se zdá, že lidé 4 a 8 jsou k sobě neodolatelně přitahováni ve všech druzích vztahů: lásce, manželství, přátelství, obchodním partnerství, v příbuzenských
vztazích, včetně vztahů získaných sňatkem. Kombinace se nemůže nyzývat šťastnou ani v
pozemském smyslu slova, ačkoliv je pro lidi 4 a 8 příznačné, že demonstrují hlubokou oddanost
jeden druhému (nebo je jeden oddaný až fanaticky, i když druhý není) "v dobrém i zlém", zejména v době nemoci nebo jiného neštěstí.
Některé z největších příkladů sebeobětování v historii najdeme v manželství lidí 4 a 8.
Nejvýraznějším prvkem této kombinace v manželství je určitý druh oběti. Přesto však může z
takového utrpení vzejít mnoho dobrého; dvojice může zplodit neobyčejně nadané děti, zanechá
odkaz klasické hudby, poezie, literatury, a tak podobně.
Lidé 8, kteří sledují, jak čísla 4 a 8 vytrvale ovlivňují jejich život pokud jde o data důležitých
událostí, telefonní čísla, adresy atp. a s nimi spojenou smůlu, smutek a zklamání, by tato čísla měli
odstranit všude, kde je to možné, změnou pravopisu, adres, čísel mobilů, účtů a podobně, teda
všude, kde sečtením a redukcí vzniká číslo 4 nebo 8. Změnit je tak, aby dospěli k jednoduchému
číslu 6. Osoba 8 by měla zkusit uskutečňovat důležité události 6. nebo 24. dne v měsíci, ale ne
dosažením čísla 6 pomocí složeného čísla 15. Důvod si přečtěte v analýze čísla 15 v části, která se
zabývá definicemi složených čísel.
Lidé 8, kteří se budou řídit touto radou a kteří změní čtyřky a osmičky ve svém životě na
jednoduché číslo 6, podstatně zmenší svoji "smůlu" a budou schopni kontrolovat všetečný osud,
který je zdánlivě pronásleduje.
Bohužel se asi nebudou schopni vyhnout vztahům s ostatními lidmi 4 a 8, protože většina z nich
představuje karmické závazky, s nimiž se musí vyrovnat a uvést je do rovnováhy. Většina blízkých
přátel, obchodních partnerů a příbuzných osoby 8 budou obvykle 4 nebo 8 podle data narození nebo se jejich jména budou rovnat jednomu z těchto čísel.
Vibrace 4 - 8 se zvyšuje, jestliže osoba 8 je podle slunečního znamení Kozoroh nebo Vodnář,
protože 8 je číslo Saturnu (vládce Kozoroha) a 4 je číslo Urana (vládce Vodnáře).

Je velice důležité si zapamatovat: někteří lidé 8 mohou dát přednost tomu, že přijmou plnou sílu a
význam vlivu 8 a nebudou se obávat následků, protože cítí, že předem varováni dokážou zvládnout negativní aspekty čísla 8 - a přejí si zvýšit bohatství, stabilitu, svůj význam a vše ostatní, co vliv 8 přináší. Jestliže osoba 8 učiní takovéto rozhodnutí, potom by měla zkusit směrovat všechno důležité na 8., 17., a 26. v měsíci, a jestliže číslo narození je 8, měla by upravit pravopis svého jména tak, aby se také rovnalo jednoduchému číslu 8 (avšak ne tak, aby jeho složené číslo bylo 26). Tím vším výrazně zvýší svoje šance na materiální úspěch, ale díky tomu povedou podivně osudový život, budou "ocejchovány osudem", ať se vydají kamkoliv.
Avšak ti lidé 8, kteří se rozhodnou zvýšit vliv čísla 8 na svůj život, místo toho, aby se mu vyhýbali,
musí se střežit čísla 4, jak je to jen možné, protože právě kombinace těchto dvou čísel přináší silné negativní magnetické vlivy.
To je důvod, proč by lidé 4 neměli za žádných okolností zvyšovat moc čísla 4, protože dvojitá 4 se rovná 8. Ještě jednou opakuji, že by se měli vyhýbat kombinaci těchto dvou čísel. A protože 4
navíc, tu a tam, spolu s číslem narození 4 (narozen 4.,13., 22., 31.) přidá vliv 8, který musí snášet,
vzniká tak přesně ta kombinace, před kterou starověk varuje.
Podle Chaldejců vliv čísla 4 jako čísla narození není zdaleka tak silný, jako vliv čísla narození 8.
Lidé 4 s číslem narození 4 zjistí, že dny 4., 13., 22. a 31. v měsíci mají rozhodující význam jak v
jejich obchodních záležitostech, tak v osobním životě - někdy v negativním smyslu, avšak stejně
často ve smyslu pozitivním. Jejich vlastní adresy a telefonní čísla apod., ale i data narození lidí,
kteří jsou jim blízcí, a tak i příbuzných (především příbuzní, kombinace 4 - 8 velmi silně ovlivňuje
rodinnou karmu), budou 4 nebo 8 mnohem častěji, než by se dalo přisuzovat náhodě. Jestliže je
vaše číslo narození 4, ověřte si to a budete překvapeni.
Vzácných pár jedinců, kteří si zvolili číslo 4 jako kanál narození, jsou osvícené duše, které
odstranily veškerou karmu minulosti jejím vyvážením v minulých životech a inkarnovaly se do
současné existence, aby "zachránily" dvojče svého Já, které se stalo - nebo je v nebezpečí, že by se mohlo stát - padlým andělem. V takovýchto případech se zvolí vibrace 4, aby pomohla podržet tuto osobu na cestě světla; aby zmenšila pokušení vytvořit novou negativní karmu, čímž by se také stala padlým andělem ve snaze zachránit padlou druhou polovinu vlastního Já.                        V tomto případě má číslo 4 nesmírně ochranný vliv - a ve všech ostatních případech (které tvoří
většinu lidí 4) nemá být číslo 4 ani tak obávanou hrozbou, spíš má být chápáno jako užitečný
nástroj sebekázně v současné inkarnaci, což není negativní, ale v duchovním významu právě
naopak velmi pozitivní.


Numerologie a předvídání smrti

Slavný numerolog, který si říkal Cheiro a byl nadmíru populární během první poloviny dvacátého
století, byl vynikajícím odborníkem v technickém slova smyslu, ale provozoval nebezpečně
škodlivou praxi. V jeho knihách se hojně objevuje chlouba nad tím, jak úspěšně svým četným
klientům (většinou příslušníkům královského rodu a světově proslulých osobností) předpověděl
přesný den smrti, ať už jejich vlastní nebo smrti jejich partnerů, rodičů a podobně. Cheiro chorobně vyznával esoterickou osudovost, což způsobilo, že se tisíce lidí (právem) obávalo astrologie a numerologie. (Byl i astrologem.)
Smrt nelze předpovědět ani na základě numerologie ani astrologie, a měl-li Cheiro pravdu v
několika publikovaných případech, byl to nešťastný výsledek žalostné praxe esoterických
profesionálů, kteří zaseli ničivé semínko do mysli člověka, jež má magnetickou sílu obávanou
událost skutečně vyvolat. Jde o formu hypnozy, která dokáže způsobit, že se přihodí věci, jež by se pod správným vedením nikdy nestaly. Ti, kdo takové věci předpovídají lidem, kteří k nim důvěřivě přijdou pro radu, jsou pravým důvodem zbytečné smrti; smrt byla naprogramována v myslích těch, jimž radili. Podíváme-li se pravdě do očí, musíme říci, že takoví rádci jsou vinni neúmyslnou vraždou.
Nikdy nevěřte numerologovi nebo astrologovi či vykladači čehokoliv, který tvrdí, že umí
předpovědět smrt kohokoliv.
To není jednoduše možné. Ale možné je, aby k takové smrti došlo na základě neúnosnosti
vypěstovaného strachu. V případech, kdy odborník respektující etiku, vidí, že se blíží pro nějakého člověka nebezpečné období, jeho povinností je, aby tohoto člověka před nadcházejícím obdobím zkoušky varoval a poradil mu, co má dělat, aby se vyhnul jakékoliv vážné nebo osudné zkušenosti.
A vzpomeňte si, že se taková "choulostivá" přechodná období vyskytují v životě každého člověka
opakovaně a docela často; proto samozřejmě ustoupíte stranou, abyste odvedli indikovanou
planetární energii jinam, protože jinak byste tu už nebyli.
Okolnosti "smrtelných předpovědí" možná potřebují určité objasnění. Už jsem vám říkala, že
považuji Cheira za vynikajícího numerologa, ale zároveň za velkého fatalistu. S některými
numerologickými pravidly, která doporučuje, silně nesouhlasím, a proto je nehodlám v této kapitole uvádět, stejně jsou v menšině. Většina jeho učení, když né celé, je jasnozřivá a důvěryhodná. Ale musíte napřed vzít "celý koláč", než se do něj zakousnete, jestli chápete, co tím myslím.
Například Cheirp (a v žádném případě není jediným profesionálním esoterikem, astrologem
atpod., který se takovým chováním provinil) měl několik sezení s anglickým králem Edwardem VII.
Král Edward se narodil 9. 11., jednoduché klíčové číslo narození bylo 9. Oženil se roku 1863, což
Cheiro sečítáním zredukoval na 9. Měl být korunován původně 27.6. (zredukováno na 9 (2+7), a
skutečná korunovace se konala 9. srpna, čímž vznikla další 9.
Není pochyb o tom, že jednoduchým klíčovým číslem narození krále Edwarda bylo číslo 9, a to,
že se všechny významné události v jeho životě odehrály ve dnech "9", jako jsou 9., 18. a 27.,
splňuje všechna pravidla harmonické numerologie. Cheiro se však ponořil do velmi kalných
esoterických vod, a když se tím zabýval dál, uvědomil si podivné spojení, o kterém jsem vám říkala, týkajících se čísel 3 - 6 - 9.
Z nevysvětlitelných důvodů se rozhodl, že jelikož existuje mystické spojení mezi 6 a 9, Edward
zemře, až se tato dvě základní čísla "setkají" - a věk 69 let se stane králi osudným. Šel dokonce
ještě dál a dospěl k tomu, že když 6 je číslem Býka a měsícem Býka je květen, král zemře 6. května v 69 letech.
Cheiro Edwardovi VII. svou osudnou předpověď opakovaně připomínal tak dlouho, až král o něm
začal mluvit jako o "muži, který mě nenechá žít déle než 69 let". Znovu a znovu, při různých
setkáních s králem Cheiro zdůrazňoval předpověď smrti a sám dokonce prohlásil, že "král na
osudnou předpověď nikdy nezapomněl".
6. května ve věku 69 let král Edward náhle onemocněl - a zemřel.
Cheiro zaznamenává tuto "úspěšnou předpověď", mezi jinými, ve všech svých knihách. Co se stalo, je nepříjemně zřejmé. Král Edward byl mocně zhypnotizován a jeho podvědomí bylo dokonale naprogramováno zhoubnou informací, že jeho smrt nastane 6. května v 69 roce jeho života. A tak uposlechl. Smrt neměla absolutně žádný jiný důvod, než že se držel programu iniciovaného a neustále potvrzovaného jeho numerologem. Jsem přesvědčena, že si Cheiro nikdy neuvědomil, že zavinil královu smrt, a rovněž tak jsem si jista, že to ani nebyl jeho záměr; nicméně pravda zůstane pravdou - a neznalost není přijatelnou omluvou.
Jenom si uvědomte, kolik lidí se narodilo 9., 18. nebo 27. Podle Cheirova mylného uvažování by
všichni museli zemřít během měsíce 6. dne měsíce v roce, kdy by dosáhli věku 69 let. A to je
směšné. Cheiro založil svoji předpověď smrti na mylné interpretaci vztahu mezi 6 a 9, která ve
skutečnosti není podložena naprosto ničím, žádným esoterickým významem.
Ubohý Edward byl vlastně zhyponotizován k naplnění falešné předpovědi smrti. Tento pravdivý
příběh znovu dokazuje to, na co byste neměli nikdy zapomínat - děsivou a zároveň úžasnou moc
mysli. V co věříte, že se stane - to se stane. Čeho se bojíte, to vás nevyhnutelně potká (věříte v to,
ale můžete to změnit). Vaše myšlení vytváří vaše prostředí a všechny události, které se v něm
odehrají, ať tomu chcete věřit nebo ne. Avšak nestačí jen proměnit svoje myšlení. Tím sice můžeme proměnit hodně negativního v pozitivní sílu, ale musíte se také snažit vyvážit svoji karmu všemi způsoby, posanými v kapitole "Déja vu". Pamatujte si, že smrt je událost, která je určitě
stoprocentně ovládána vaší vlastní vůlí. Vy jste jediná osoba, která ví, kdy zemře. Nejenom kdy -
ale jestli.